Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (2024)

Примери за използване на Като pro в изречение и техните преводи

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (1)

{-}Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (2)

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (3)

  • colloquial Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (4)
  • official Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (5)
  • medicine Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (6)
  • ecclesiastic Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (7)
  • ecclesiastic Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (8)
  • computer Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (9)

More examples below

Как Anavar Hi-Tech Pharmaceuticals сравнение с други марки на Anavar като Pro Chem или Балкански Фарма?

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (10)Cum se compara Anavar Hi-Tech Pharmaceuticals pentru alte marci de Anavar ca Pro Chem sau Balkan Pharma?

Балкански Pharmaceuticals,е най-добрата стойност или трябва да отида с друга марка като Pro хим?

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (11)Este Balkan Pharmaceuticals cea mai bună valoare sauar trebui să te duci cu un alt brand ca Pro Chem?

Тя Ви дава възможност да проектирате като Pro, със своите 900+ шаблона, хиляди ресурси и мощни инструменти за редактиране.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (12)Acesta vă oferă posibilitatea de a proiecta ca un Pro, cu template-urile sale 900+, mii de resurse și instrumente puternice de editare.

ZNsoft Icon Maker 2. 3 е редактор на икона прост и лесен за използване,което да ви позволи да създадете икони и курсори като Pro със сто примери, можете да създадете от икони да се започне от вашите изображения и вашите снимки в само една клика.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (13)ZNsoft Icon Maker 2.3 este un editor de icon simplu și ușor de utilizat,care permite să creați icoane și cursoare ca Pro cu o sută de exemple, se poate crea de icoane pentru a p*rni de la imaginile și fotografiile dvs. într-un singur click-uri.

Други игри като Pro Rodz.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (14)Alte jocuri cum ar fi Pro Rodz.

More examples below

More examples below

Хората също превеждат

macbookproipadprotaneralproproengineprobonoкатоquickbooks

Искате да сте сигурни, че получавате истински Anavar като Pro Chem Anavar.

На 10 Първите победителисъщо спечелиха награди за 10 най-доброто, като Pro Mac Book, iPhone и други XS.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (28)Os 10 Primii câștigători aucâștigat premii pentru 10 cel mai bun, ca Mac Book Pro, iPhone și alte XS.

Аз искам ann marie rios към езда ми като а pro!

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (29)Eu vrea ann marie rios pentru călătorie mă ca o pro!

More examples below

HP продава този скенер в някои страни като LaserJet Pro M149dw.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (30)HP a vândut acest scaner în anumite țări ca LaserJet Pro M149dw.

HP продава този скенер в някои страни като PageWide Pro 577dw.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (31)HP a vândut acest scaner în anumite țări ca PageWide Pro 577dw.

катоredhatкатоritalinиadderallкатоroyalcaninкатоroyalgoldmask,тези

HP продава този скенер в някои страни като Officejet Pro X476dn.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (40)HP a vândut acest scaner în anumite țări ca Officejet Pro X476dn.

HP продава този скенер в някои страни като LaserJet Pro MFP M329dn.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (41)HP a vândut acest scaner în anumite țări ca LaserJet Pro MFP M329dn.

More examples below

Той е синтетичен анаболен андрогенен стероид, Въпреки,че той е бил продаден като борсата pro хормон.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (42)Acesta este un steroid androgenic anabolice sintetice,Deşi a fost vândut ca un hormon over-the-counter pro.

Също така можете да импортирате локален проект в Adobe Premiere Pro като споделен проект.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (43)De asem*nea, puteți importa un proiect Adobe Premiere Pro ca proiect partajat.

More examples below

Това е често на пазара като нестероидни pro хормон добавка днес, Добавянето на объркване относно неговия правен статут.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (44)Acesta este adesea comercializat ca un supliment de non-steroizi hormon pro astăzi, adăugarea de confuzie cu privire la statutul său juridic.

Вземете Premiere Pro като част от Adobe Creative Cloud само за Loading…/месец вкл.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (45)Obțineți Premiere Pro ca parte din Adobe Creative Cloud la prețul de numai Loading… /lună incl.

Вземете Premiere Pro като част от Creative Cloud само за 23, 99 €/месец вкл.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (46)Obțineți Premiere Pro ca parte din Creative Cloud la prețul de numai 23,79 €/lună incl.

Използвам MacBook Pro като ежедневен драйвер и както казах няколко пъти, съм много щастлив с него.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (47)Folosesc un MacBook Pro ca șofer de zi cu zi și, așa cum am spus de mai multe ori, sunt foarte mulțumit de asta.

Построен от идентична ядрото като Contactizer Pro, Express разполага същия интуитивен потребителски интерфейс и иновативен подход,….

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (48)Construit din miezul identic ca Contactizer Pro, Express are abordarea aceeași interfață intuitivă și….

Той също е наличен днес от Hi-Tech като правна pro хормон добавка, Въпреки че този продукт е също обект на разследване за твърди съдържащи реална незаконно анаболи.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (49)De asem*nea, este disponibil de azi de Hi-Tech ca un supliment de hormon pro legal, Deşi acest produs este,de asem*nea, în curs de investigare pentru chipurile care conţin Anabolizante ilegale reale.

More examples below

Много често подобни или почти идентични групи като Varican Pro Comfort се предлагат на многобройни портали за продажби, но това не са оригиналите.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (50)Foarte adesea benzi similare sau aproape identice ca Varican Pro Comfort sunt oferite pe numeroase portaluri de vânzări, însă acestea nu sunt originalele.

Броят на социалните профили, които можете да добавяте, е ограничен във всички планове,катоPro започва с 2 профила в социалните мрежи и Enterprise с 15 профила- определено недостатъчно за голям бизнес.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (51)Numărul de conturi sociale pe care le puteți adăuga este limitat la toate planurile,programul Pro p*rnind de la 2 conturi sociale și Enterprise la 15 conturi- ceea ce cu siguranță nu este suficient pentru o afacere mare.

Във версите Pro и Vip ще имате на разположение 5000 фишове в 25 категории,катоPro версията е активна за 12 месеца, а Vip версията е неограничена.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (52)În versiunea Pro și Vip veți avea la dispoziție 5000 de fișe în 25 de categorii, versiunea Pro fiind activă timp de 12 luni, iar cea Vip fiind nelimitată.

Други игри като Desktop Tower Pro отбраната.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (53)Alte jocuri cum ar fi Desktop turn de apărare pro.

Никога досега не сме създавали нещо като новия Mac Pro.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (54)Nu am mai creat niciodată ceva asemănător noului Mac Pro.

Снимайте от най-новите конзоли за игри, като PS4 Pro и XBOX One S.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (55)Captură de la cele mai noi console de jocuri, cum ar fi PS4 Pro și XBOX One S.

Като се впишете в rltracker. pro посредством Steam:.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (56)Autentificându-te pe rltracker. pro prin Steam:.

Има обаче някои страхотни ръководства за настройване на Kodi,включително за по-трудни платформи, като MXQ Pro или LibreELEC Kodi.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (57)Cu toate acestea, există câteva tutoriale de instalare Kodi, inclusiv pentru platforme maidificile cum ar fi MXQ Pro sau LibreELEC Kodi.

Ще работи като iPad Pro.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (58)Își face apariția iPad Pro.

Greaves продължава,"можем да използваме кинокамерата с различно оборудване,включително жиростабилизатори като Movi Pro.

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (59)Greaves continuă,„îl putem folosi cu o varietate de console, inclusiv console stabilizate,cum ar fi Movi Pro.

More examples below

More examples below

Какво е "КАТО PRO" на Румънски - превод на Румънски (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 5473

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.