Boeken - Stichting Krishnamurti Nederland (2024)

Boeken

Als de geur van een bloem
The Perfume of the Teachings

Boeken - Stichting Krishnamurti Nederland (1)

In 1977 organiseerde Krishnamurti bijeenkomsten met een groep trustees van de Krishnamurti Foundations en sprak een maand lang met hen over het belang van het leven van de 'teachings'. Hij vond het belangrijk dat ze voortleefden in de scholen en studie centra voor volwassenen die hij had opgezet. Hij was bezorgd hoe het verder zou gaan na zijn dood en sprak de groep voortdurend aan op hun verantwoordelijkheid voor hoe het zich in de toekomst zou ontwikkelen. Daarbij legde hij hen het vuur aan de schenen. Zij worden geacht deperfume van deteachings over te brengen. Het is een spannend boek in de zin dat de groep zelf zich daar in eerste instantie zeker niet toe in staat acht.

De titels van de hoofdstukken spreken voor zich: 'Deteachings beslaan alle levensgebieden', 'Je bent verantwoordelijk voor een schat', 'Je hebt gedronken van de bron', 'Kan dit levend worden gehouden, eeuwig bloeiend, tijdloos?', 'Kom niet naar de put met een kleine emmer', 'Kun je dieperfumeoverbrengen?'

Dit boek lijkt niet geschikt voor een commerciële uitgave, maar er bleek wel behoefte aan een Nederlandse vertaling. De SKN heeft daarom besloten een beperkt aantal exemplaren uit te geven in eigen beheer.
Het boek is vanaf nu verkrijgbaar als een paperback editie van 300 pagina's
voor €22,50 (dit is inclusief verzendkosten).
Je kunt een exemplaat bestellen door te mailen naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Krishnamurti van Dag tot Dag

Nieuwe uitgave
Boeken - Stichting Krishnamurti Nederland (2)

Krishnamurti van Dag tot Dag (The Book of Life) is weer verkrijgbaar in de boekhandel en online, nu in een nieuwe vertaling. Het is een van de meest aantrekkelijke boeken van Krishnamurti en geeft een prachtig overzicht van alle belangrijke thema's uit zijn werk in de vorm van 365 tijdloze meditaties, één voor elke dag:

Waarheid is te vinden van moment tot moment.

Waarheid kun je niet verzamelen. Wat je verzamelt wordt voortdurend afgebroken, het vergaat. Waarheid kan nooit vergaan omdat ze alleen van moment tot moment te vinden is in elke gedachte, in elke relatie, in elk woord, in elk gebaar, in een lach, in een traan. En als jij en ik die kunnen vinden en haar kunnen leven – juist door te leven is ze te vinden – dan gaan we geen propaganda maken. Dan zullen we creatieve mensen zijn – geen perfecte mensen, maar creatieve mensen, en dat is iets heel anders.

5 augustus

Thema's die aan bod komen zijn onder andere vrijheid, gezag, afhankelijkheid, conditionering, liefde, religie en meditatie. In die zin is het een boek dat ook heel geschikt is voor een kennismaking met het werk van Krishnamurti.

J. Krishnamurti – Krishnamurti van dag tot dag
Uitgeverij Synthese, 2023 - ISBN 9 789062 711796
Meer info

Geïnspireerd door Krishnamurti
10 openhartige gesprekken

Boeken - Stichting Krishnamurti Nederland (3)

Over Marina Kuyper:
De ervaring met kwalitatief onderzoek inspireerde Marina Kuyper om mensen te interviewen over vragen als: wat maakt dat mensen zich zo lang en intensief in het werk van Krishnamurti verdiepen? Wat zouden deze mensen kunnen vertellen over de inzichten die zij hierdoor hebben verkregen? Welke implicaties heeft deze benadering gehad voor hun dagelijks leven?

Tien gesprekken werden gevoerd met mensen uit Engeland, Zwitserland, Nederland, India en Thailand. Het gaat om mensen met zeer verschillende achtergronden die al vele jaren intensief met het gedachtengoed van Krishnamurti bezig zijn zoals een professionele voetballer, een psychotherapeut, een fysicus, een kok, een leraar en een schrijfster. Sommige geïnterviewden leefden jaren in de nabijheid van Krishnamurti. Ze vertellen zeer open en op een toegankelijke manier over wat Krishnamurti voor hen betekent heeft. Ieder benadrukt weer een ander facet of een andere essentie. In de interviews wordt ook zichtbaar en concreet gemaakt hoe deze benadering vorm kan krijgen in het leven. Voor alle geïnterviewden waren de consequenties verstrekkend.

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) kan worden gerekend tot een van de meest oorspronkelijke
en radicale denkers van de 20steeeuw. Tot aan zijn dood reisde hij de wereld af om toespraken te houden met geen andere bedoeling dan mensen geheel en onvoorwaardelijk vrij te maken.

Dr. Marina Kuyper (1949) was jarenlang huisarts en onderzoeker. Zij maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de Stichting Krishnamurti Nederland en is redacteur van het bulletinIn feitevan deze stichting.

Marina Kuyper - Geïnspireerd door Krishnamurti: 10 openhartige gesprekken
Uitgeverij Synthese, 2014 - ISBN 978 90 6271 116 1
Meer infoEr is ook een Engelse versie van dit boek beschikbaar:Inspired by Krishnamurti
Dit boek kunt u als e-boek bij de boekhandel bestellen:e-boek
De papieren versie hebben we op voorraad en kunt u bestellen door een e-mail te sturen
naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

----------

Geïnspireerd door Krishnamurti - Boekbespreking:

Als je geraakt bent door de woorden van Krishnamurti en je gaat verdiepen in zijn werk, komt na verloop van tijd de vraag bij je op wat je ‘ermee moet doen’. Het klinkt allemaal zo helder, maar is het ook praktisch? Intussen heb je nog steeds conflicten, zit je in een sleur, ben je bang voor de toekomst. En dan zegt Krishnamurti: ‘Kijk ernaar.’

Dat kan toch niet alles zijn? Misschien ga je naar een bijeenkomst en wordt het allemaal nog verwarrender. De mensen daar praten en praten maar. Zoals Radhika Herzberger (directeur van de Rishi Valley School), zegt: ‘We hebben een goede filosofie, maar het verzandt gauw in veel woorden.’

Het is zo intellectueel, zeggen mensen soms. Dat risico zit er wel degelijk in als uitspraken van Krishnamurti tot formules worden gemaakt.

Daarom kan het verhelderend zijn om de verhalen te lezen van de tien geïnterviewden die intensief bij zijn werk betrokken zijn geweest en hem vaak van nabij hebben meegemaakt. Zij laten ons zien wat de kennismaking met Krishnamurti voor hun persoonlijk leven heeft betekend.

Soms was dat heel ingrijpend, zoals bij Antonio Autor (coördinator van het Krishnamurti Study Centre), die een veelbelovende voetbalcarrière afbrak omdat hij zichzelf niet langer voor de gek wilde houden. Soms verliep de kennismaking in fasen. ‘Ik ben erin gegroeid,’ zegt Hans van der Kroft ( vertaler van tientallen boeken van Krishnamurti en bestuurslid van de Stichting Krishnamurti Nederland).

Wat sprak ze aan? Bill Taylor (oud-directeur van de Brockwood Park School en werkzaam voor de Engelse Foundation) werd vooral geraakt door het feit dat het leek te gaan over een soort inzicht dat los stond van cultuur en conditionering. ‘Het gaat om een manier van leren die niets met kennis vergaren te maken heeft. Hij houdt ons een spiegel voor van onszelf, (…). Dat is overigens niet altijd prettig om te zien.’ Professor Krishna (gepensioneerd directeur van de school in Rajghat) las op zijn zeventiende bij toeval ‘Talks to Students’, een boek uit de bibliotheek van zijn vader. 'Krishnamurti sprak tegen schoolkinderen en aangezien ik zelf een tiener was, werd ik er meteen door gegrepen. Vragen als “Is respect hetzelfde als angst?” of: “Waarom sta je op als de leraar de klas binnenkomt?” Dat waren mijn vragen.’ Gisèle Balleys (organisator van jaarlijkse bijeenkomsten in Mürren) vertelt hoe ze op advies van iemand naar Saanen ging en getroffen werd door de stilte van die tweeduizend mensen die daar bij elkaar zaten. Ze ging zijn boeken lezen. ‘Ik was helemaal één met wat hij zei, en als zich grote gebeurtenissen in mijn leven voordeden, de dood van mijn moeder bijvoorbeeld, dan kon ik het verband zien tussen wat ik in mijzelf ervoer en dat wat ik had gelezen in de boeken.’ Martin van Kalmhout (psychotherapeut) werd, eveneens in Saanen, getroffen door de manier waarop hij sprak over religie en de religieuze geest. ‘Voor mij was dit de eerste keer dat ik me goed kon voorstellen dat je religieus kunt zijn zonder God, hiernamaals en welke godsdienst dan ook.’

Uit de interviews blijkt dat het weinig verschil maakt of je je van Oosterse of Westerse tradities moet losmaken. In alle gevallen is er sprake van conditionering. Pook Vanerath Sornprasit (oprichtster van ‘Stream Garden’, een oase in Thailand voor individuele bezinning en verdieping in het werk van Krishnamurti) zocht het aanvankelijk vooral in het boeddhisme, omdat ze daar van huis uit bekend mee was. Ze trad zelfs korte tijd in als non in een klooster. Gaandeweg ontstond bij haar het besef dat ze het hele systeem en de methode kon laten vallen. Raman Patel (werkzaam in Brockwood en voor het tijdschrift ‘De Link’) vertelt dat hij als kind al twijfels kreeg bij de Hindoestaanse religieuze traditie waarin hij werd opgevoed. Op zijn negentiende verliet hij Afrika en na veel omzwervingen begon hij Krishnamurti te lezen, waardoor zijn leven een totaal andere wending zou gaan nemen.

Het bijzondere van dit boek is dat de geïnterviewden vaak beter dan jijzelf kunnen verwoorden wat er met je gebeurt, althans kan gebeuren, als je je serieus in Krishnamurti’s gedachtegoed verdiept. In die zin is dit boek ook indachtig de wens van Krishnamurti zelf, die in 1977 op persoonlijke titel medewerkers uitnodigde een maand naar Ojai te komen voor een intensieve dialoog over wat er zou gebeuren na zijn dood. Mary Cadogan (was sinds de jaren vijftig de rechterhand van Krishnamurti in Engeland) gaat in haar interview uitgebreid op deze gebeurtenis in. Daar in Ojai vroeg hij van zijn naaste medewerkers of ze wilden vertellen wat ze er zelf van begrepen hadden en dat is precies wat in deze bundel gebeurt.

Emmy van Beest, februari 2015
____________________________________________________________________________

Voor een overzicht van alle boeken die op dit moment bij Uitgeverij Synthese verkrijgbaar zijn klikhier

Steunfonds boeken

STEUNFONDS NEDERLANDSE VERTALINGEN

Graag willen we uw aandacht vragen voor het door ons ingestelde steunfonds voor het nieuw uitbrengen en het blijvend in druk houden van Nederlandse vertalingen van de boeken van Krishnamurti.
Mede door uw bijdragen is het ieder jaar weer mogelijk nieuwe boeken en herdrukken van oude te laten verschijnen die er zonder deze steun niet zouden zijn gekomen.

We willen op deze weg doorgaan, als u dit ook belangrijk vindt vragen wij u bijdragen voor dit fonds over te maken naar:
Stichting Krishnamurti Nederland p/a Leeuweriklaan 9, 2566 JA Den Haag,
Rekeningnummer: NL35 TRIO 0338 5728 64.
Zet u er dan wel even bij "vertaalsteunfonds".
Alvast onze hartelijke dank.

Boeken - Stichting Krishnamurti Nederland (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5599

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.